ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΣΤΟΝΙΑΣ

ΠΟΡΟΙ

Αρχική Σελίδα
 
περιεχόμενα
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Χριστός Ανέστη!

Αὐτή ἡ σωτήριος νύχτα... Πόσο γεμάτη ἀπό χαρά εἶναι ἡ νύχτα πού ἑορτάζουμε τήν ἑορτή τῶν ἑορτῶν, τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου καί Σωτήρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Εἶναι μιά διαφορετική νύχτα ἀπό τίς ἄλλες, πού τίς περισσότερες φορές δέν ἀγκαλιάζουν τόν κόσμο γύρω μας! Ἡ πνευματική τύφλωση τῶν ἀνθρώπων καί τά πάθη πού ὁδηγούν σέ πολέμους, ἀσυμφωνίες, τρόμο καί δυστυχία, εἶναι τά στοιχεῖα αὐτά πού συνθέτουν τή σκοτεινή νύχτα τοῦ κόσμου.

Ἀλλά τό σκοτάδι δέν μπορεῖ νά ἐξουδετερώσει τό φῶς τό ὁποῖο ἔχει ἔρθει στόν κόσμο. Ἡ Ζωή πού, ἐν δόξῃ, ἔχει ἀναστηθεῖ ἐκ τοῦ τάφου δέν μπορεῖ νά ξεπεραστεῖ ἀπό τά βασίλεια καί τίς δυνάμεις τοῦ κακοῦ. Ἀθέατη στά μάτια τῶν πολλῶν, ἡ σκοτεινή νύχτα τοῦ αἰώνος τούτου, ἔχει ἤδη μετατραπεῖ σέ νύχτα τῆς σωτηρίας μας.

Ὡστόσο, εἶναι καθήκον μας νά ἀφήσουμε «τό φῶς νά λάμψῃ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων», ξεκινώντας τήν προσπάθεια αὐτή ἀπό τόν ἑαυτό μας. Εἶναι δυνατόν, μέ τήν δύναμη τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ, νά ξεπεραστοῦν οἱ διαχωρισμοί πού ὑπάρχουν μεταξύ καί ἐντός τῶν Ἐκκλησιῶν μας, γιά νά δώσουμε ἔτσι ὅλοι μαζί μία μαρτυρία Ζωῆς, ἡ ὁποία, σαφῶς, εἶναι ἱσχυρότερη ἀπό τό θάνατο καί τό σκοτάδι. Προετοιμαζόμενοι γιά τήν Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο, ἡ ὁποία θά πραγματοποιηθεῖ τό ἐπόμενο ἔτος, ἡ προσπάθεια αὐτή θεωρεῖται τεράστιο βῆμα πρός αὐτή τήν κατεύθυνση, ἀλλά ἀκόμη ὑπάρχει ἡ ἀνάγκη τῶν διαρκῶν καί ἐντατικῶν προσπαθειῶν μας στό νά κάνουμε ὁτιδήποτε θά εἶναι πραγματική εὐλογία, τόσο γιά ἐμᾶς, ὅσο καί γιά τόν κόσμο, ὁ ὁποῖος διψᾶ γιά μία αὐθεντική πνευματική ζωή.

Ἐπιτρέψατέ μου νά συγχαρῶ ὅλους τούς κληρικούς, τούς μοναχούς καί τούς λαϊκούς της κάθε Ἁγίας μας τοπικής Ἐκκλησίας μέ τήν εὐκαιρία τῆς λαμπρῆς ἑορτῆς τοῦ Πάσχα, εὐχόμενος καλή ὑγιεία καί ἀνανέωση τῶν δυνάμεών Σας ἐν Χριστῷ Ἀναστάντι.

Ὑμέτερος ἐν τῇ ἀγάπῃ καί ἀγαλλιάσει τῆς Ἀναστάσεως,

Ἐν Ταλλίνῃ, Ἅγιον Πάσχα 2015

+Στέφανος
Μητροπολίτης Ταλλίνης καί πάσης Ἐσθονίας

Back

 

 

ΠΟΡΟΙ
Βιβλιογραφία
Αρχείον
 
ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Αρχική Σελίδα
 
ΓΛΩΣΣΕΣ
Εστονικά